O nás

Naše produkty sú tým, čo nás charakterizuje. Pri výrobe spolupracujeme s renomovanými zahraničnými spoločnosťami a vzhľadom na naše skladovacie kapacity tekutých produktov dokážeme vytvoriť stabilné podmienky pre úspešné umiestnenie našich produktov na trhu.

Spoločnosť Elastik spol. s r.o. vznikla v roku 1991 a od svojho počiatku sa venuje výrobe a predaju mrazuvzdorných kvapalín a riedidiel. V súčasnosti patrí naša spoločnosť medzi najväčších výrobcov týchto kvapalín v Strednej Európe. Pri výrobe spolupracujeme s renomovanými zahraničnými spoločnosťami a vzhľadom na naše skladovacie kapacity tekutých produktoch dokážeme vytvoriť stabilné podmienky pre úspešné umiestnenie našich produktov na trhu.

Za posledné roky sme prešli viacerými zmenami, ktoré položili pevné základy pre jej dnešné aj budúce úspechy. Spoločnosť má pred sebou sľubné perspektívy a od jej zamestnancov očakáva aj v budúcnosti trvalé úsilie v prospech zvyšovania konkurencieschopnosti na domácom
aj zahraničnom trhu.


Silnou stránkou firmy je operatívnosť pri zmene výroby, rýchla reakcia na požiadavky trhu a dobré organizačné a materiálové predpoklady pre zabezpečenie exportu. Nemalú úlohu tiež zohráva kvalita, efektívnosť, ľudské zdroje a zodpovednosť voči obchodným partnerom. Zodpovedný postoj k podnikaniu je neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti. Uplatňovanie
etického a transparentného podnikania v priebehu rokov sa prejavuje v úspechu udržať si významnú pozíciu na domácom aj zahraničnom trhu.

Našou víziou je byť profitujúcou firmou, posilňovať svoje postavenie na globálnych trhoch, s cieľom udržať konkurencieschopnosť a vytvárať hodnoty pre všetky zainteresované subjekty vrátane zamestnancov, ktorá prináša vynikajúcu kvalitu výrobkov a služieb pre svojich zákazníkov.


Zodpovedný postoj k našim zamestnancom a ku všetkým partnerom je základným princípom našej spoločnosti. Naše kľúčové hodnoty sú garanciou dlhodobého úspechu pre nás všetkých.

Naši klienti

Dodávame pre tých najlepších

Aktuality

Záznam z vyhodnotenia ponúk

Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – ELASTIK, spol. s r.o.

13.4.2023

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia; Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch; Špecifický cieľ: 4.1.1 – Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnejenergetickej spotrebe SR;
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Výzva na predkladanie ponúk

Zníženie energetickej náročnosti v podniku ELASTIK, spol. s r.o.

26.2.2020

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s energetickou úsporou na objekte priemyselnej budovy – v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou stavby.

Lehota na predkladanie ponúk: do 17.03.2021, 10:00 hod.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady sú dostupné na stiahnutie.

Operačný program - kvalita životného prostredia

28.1.2021

Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb za účelom zníženia energetickej náročnosti v podniku ELASTIK spol. s.r.o.

Nová rada produktov určených na dezinfekciu

27.4.2020

ELASTIK spol. s.r.o. začal s výrobou novej rady produktov určených na dezinfekciu so zložením odporúčaným  SZO/WHO na boj s COVID-19 medzi prvými na Slovensku, vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam a flexibilite, ktorá je pre našu firmu každodennou výhodou.